文獻


SANYU (eigenlijk: SAN YU) werd geboren te SZECHUAN (CHINA) 14 oct. 1901.

Zijn vader was zelf een zeer merkwaardig schilder, die volkomen onbekend gebleven is lo omdat in CHINA geen xxx bestond en bestaat voor kunstuitingen van den eigen tijd (men copieert oude CHINEEZEN of men is geheel vereuropeescht.) — 20 omdat zijn geheele levenswerk in een brand verloren ging op een kleine verzameling na, die SANYU van zijn vader geleidelijk ongemerkt had verworven, want de oude SAN stond nooit iets van zijn werk af.

Dit werk getuigt van ongeloofelijke vaardigheid met het penseel, soms in heldere kleuren, soms in grisaille gehouden. Sprookjesachtige landschappen, louter fantazie, deden mij denken aan onzen HERCULES SEGHERS. Dieren werden met veel humor in vaak zeer grappige tafereeltjes getypeerd en bloemen werden het bloeien zelf.

SANYU heeft vooral in het zien van dieren en bloemen veel van zijn vader en eenige leermeester geleerd. Hij schildert zelden landschappen en behalve drie illustraties (drooge naald) in een Fransche uitgave van de gedichten van T’AO TS’IEN zijn op deze tentoonstelling in het geheel geen landschappen.

De uitbeelding van de menschelijke figuur is bij SANYU ongetwyfeld het meest door Westersche invloeden gegroeid, maar toch treft ons hier en daar de CHINEESCHE geest.

Op zijn twaalfde jaar ontving SANYU de eerste teeken — en schilder — lessen van zijn vader. Na een tweejarig verblyf in JAPAN kwam hij in 1921 naar PARIJS, waar hij, met onderbreking van een reis naar CHINA en een verblyf te BERLIJN, tot op heden woont.

Johan Franco
Amsterdam 8-5-’33

more